۲۳ مهر

بر تپه های همیشه بهار
در آنجایی که هیچ درختی به رنگ زنگاری در نمی آید
گوزن هایی سکنی دارند
که آمدن خزان را
تنها از دگرگونی آوای خویش باز می شناسند.

اوناکاتومی بوشی نویو
برگردان از منصور اوجی

1+