14 آگوست

آن ها کوچ خواهند کرد
سر و صدای شان خواهد خوابید
درناها را می گویم
و دلم تنگ خواهد شد
برای سرزمین هایی که ندیده ام

رضا کاظمی
برگردان از آذری: رسول یونان

4+