14 آگوست

تو می روی
و من پشت سرت مه می پاشم
بگذار جاده ها مه آلود باشند
گرگ ها در مه
خوب سفر می کنند
خوب شکار می کنند…

سارا نجاری
برگردان از آذری رسول یونان

4+