16 مارس

بهار خواهد آمد و نجات خواهد داد،
پرواز قوهایی را که خوابیده‌اند در یخ.
حالا که رویاها در آرزوی آفتاب
هذیان می‌گویند و
پلک‌های بسته را می‌کوبند،
جیغ پرنده‌ای با بال‌های شکسته را
چه کسی نوازش خواهد کرد؟
 
سمبات بونیاتیان
برگردان از واهه آرمن

2+