16 اکتبر

شکوفه ها، به جانب ریشه ها
و پرندگان، به سوی آشیانه های قدیمی
روی آورده اند
و هنوز، هیچکس نمی داند
بهار به کجا گریخته است.

سوتوی خاقان
برگردان از منصور اوجی

0