8 آگوست
ما
سوسکا رو می کشیم
زرت و زرت
و فکر نمی کنیم
شاید اون بدبختا هم
دوست داشته باشن
از کهولت سن
بمیرن
مثل ما،
و تا آخرین لحظات امیدوار باشن که
همه چیز درست می شه بالاخره.

سیدرضا خاتمی

3+