10 مارس

چرا ننویسم زیباست زندگی
وقتی دو کرکس را در عشق بازی‌شان دیده‌ام
چرا ننویسم زیبا نیست زندگی
وقتی تفنگ شکارچی
به صورتشان خیره بود.
 
شمس لنگرودی

1+