30 آگوست

در دست های چروکیده ی بوته ی گل سرخ،
می درخشد
گل سرخی که دیر دیده شد،
اگر مقدونی آن را می دید،
لشکرش را می ایستاند و
برای ستایش پیاده می شد.

حیف که اسکندر این گل را ندید،
ممکن بود گل سرخ
او را از این لشکرکشی
به سوی مرگ
باز می ایستاند.

غوکاس سیرونیان
برگردان از واهه آرمن

2+