14 اکتبر

از آن بیشتر که تو نخستین نشانه ی ورود بهاران را ستایش کنی
چه دیوانگی ها که این باد دیوانه، نمی کند!
گل ها را، به دامان امواج می افکند.
و قایق های ماهیگیری را، واژگون می سازد.

لی بو
برگردان از منصور اوجی

1+

13 اکتبر

اگر بر آن سری که بپرسی
از چه روی در میان کوهساران سرسبز منزل گزیده ام
به آرامی خواهم خندید
چرا که روح من در آرامش است
همچنان که شکوفه ی هلو بر آب می گذرد.
مرا آسمان و زمینی است سوای این آدمیان.

لی بو
برگردان از منصور اوجی

2+