19 آگوست

بالای سرش، انبوه ابرها و
آوار آسمان.
زیر بال هایش،
طلای گندم زار و
دشت بی کران.
در پیش روی تند دروگران
به چه می اندیشد
کاکلی تنها؟

شاعری گمنام از چین
برگردان از علی عبداللهی

1+