4 آگوست

برادرم درخت
شکوه رستن و حیات
سترگ و سربلند و سبز

فکنده پنجه در زمین
بر آسمان گشاده دست
به جستجوی نور و رنگ
رها میان بادها

نهفته راز زیستن
میان شاخسار و برگ

به پیکرش چه زخم هاست
ز رنج جهل و خشم و آز
ز رنج روزگار سخت
برادرم درخت
برادرم درخت

کمال الدین ناصری

3+