29 اکتبر

انسان،
کوچک بماند بهتر است؛
به دنیا نیاید بهتر است.
اصلاً این فیلم را به عقب برگردان!
آن‌قدر که پالتوی پوستِ پشتِ ویترین،
پلنگی شود که می‌دَود در دشت‌های دور
آن‌قدر که عصاها پیاده به جنگل برگردند،
و پرندگان دوباره بر زمین…

نه! به عقب‌تر برگرد؛
بگذار خدا، دوباره دست‌هایش را بشوید؛
در آینه بنگرد؛
شاید، تصمیم دیگری گرفت…

گروس عبدالملکیان

2+

17 آگوست

علفزار
با موهای سبز ژولیده در باد
کوه
با موهای قهوه ای یک دست
رودخانه
با گیره های سرخ ماهی
بر موهاش…

هیچ کدام را ندیده!
حق دارد نمی خواند این پرنده ی کوچک…

گروس عبدالملکیان

2+