14 مارس

«هراس»
 
به خدا دلم نمی‌آد پا روی برفا بذارم
می‌ترسم کثیف بشن
می‌دونی که
اگه سپیدی برای یه دفه هم سیاه بشه
دیگه به این راحتی سفید بشو نیس!
 
حقی اوزکان
برگردان از صابر مقدمی

1+