7 اکتبر

دریا

بسیار خوب، آمدیم و اکنون می رویم
شاد بمان برادرم، دریا
اندکی از صدف هایت گرفتیم
اندکی از نمک آبیِ آبی ات
از تنهایی ات اندکی
از روشنایی ات اندکی
از اندوهت اندکی
یک بار دیگر برایمان
از سرنوشت دریا بودن گفتی
امیدوارتر شدیم
انسان تر شدیم
بسیار خوب، آمدیم و اکنون می رویم
شاد بمان برادرم دریا.

ناظم حکمت
برگردان از احمد پوری

1+