22 آگوست

چکاوک ها
هر سال
در بازگشت از سردسیر
بر درختان همیشگی
لانه می کنند
درست شبیه بوسه های من
که بعد دیدارهای دیر
لب های تو را گم نمی کنند

هومن محمدکرمی

6+