19 ژانویه

«سه‌گانه‌ی جنگل»

برای دیدار سرو
پاشنه‌بلند می‌پوشد
کاج عاشق

***

جدا می‌شود از درخت
برگ زرد
در ابتدای پاییز

***

از شانه‌های هم
بالا می‌روند
درختان آفتاب‌ندیده

آرزو نوری

0

14 دسامبر

«زاینده رود»

سی و سه بار گریه می‌کنم
تا راس ساعت دلتنگی
نصف جهان باشم
رودخانه
حرفی برای گفتن ندارد
دخترها آواز می‌خوانند
و پل بزرگ
به کوچکی حنجره هایشان می‌خندد!

آرزو نوری

0