22 اکتبر

مانند باد
از گرداب هولناک عشق
گذشتم
چونان شهاب شدم
در اعماق ظلمات.
من از این پس
جز زندگی چیزی نخواهم بود.
مثل زندگی علفزاران،
اقیانوس
و آسمان ها…

ابراهیم منصفی

1+

4 آگوست

تا رویای پروازم را
در این پیله بخشکانی
شعله نمی خواهد
در آب جوشانم در بیانداز!
وه!
چه پرواز ناتمامی
در سرم بال می زد…

ابراهیم منصفی

2+