24 آگوست

در سوماترا

فیلِ کهن‌سال
تمام شب تب داشت، هذیان می‌گفت:
لاک‌پشت، لاک‌پشتِ پیر
زیر پایِ چپِ من چه می‌خواست!

سیدعلی صالحی

2+