4 آگوست

نمی گذاشت مگس باز کنیم پنجره را،
به آسمان و به ابر و به گل نگاه کنیم.
نمی گذاشت مگس،
به کوه و برف و درختان و پل نگاه کنیم.
خلاصه، تور کشیدیم روی پنجره ها.
به خاطر مگسی،
آسمان مشبک شد.

عمران صلاحی

0