18 اکتبر

تا آنجایی که چشم را یارای دیدن است
نه شکوفه ی گیلاسی است
و نه برگی زنگاری.
در این غروب پاییز
در کنار مرداب، تنها کلبه ای ست،
کلبه ای حصیری.

فوجی وارا تئی کا
برگردان از منصور اوجی

0