14 آگوست

فصل باران

سنگین از شکوفه ها
پربار از برگ ها
شاخه ی درختان
سر خم می کنند

قطره های سیمین باران
بر فرازشان برق می زنند
عطری مستی آور در هوای نمناک
می پاشد و همان دم
عاشقان، مشتاق هم می شوند.

کالیداسا
برگردان از علی عبداللهی

0

14 آگوست

پاییز

در آب باز می تابد
رنگ صورتیِ شکوفه های نیلوفر
اردک های رنگارنگ سر در آب فرو می برند و
بالا می آیند.
بر ساحل، فوجی از درناها سر به هم آورده اند
نرمک بادی که می وزد
آواز قویی را با خود می آورد از دوردست.
شوق عشق، اکنون دزدانه رخنه می کند
به هر دلی.

کالیداسا
برگردان از علی عبداللهی

0

14 آگوست

زمستان

شالیزارِ رسیده در باد تاب می خورَد
غزالان در بیشه چرخ می زنند و
جیغ پاشله ها در هوای خنک رهاست؛
این همه اکنون می آکند
از شوق هر دلی را.

کالیداسا
برگردان از علی عبداللهی

0