14 آگوست

تو می روی
و من پشت سرت مه می پاشم
بگذار جاده ها مه آلود باشند
گرگ ها در مه
خوب سفر می کنند
خوب شکار می کنند…

سارا نجاری
برگردان از آذری رسول یونان

4+
  
14 آگوست

آن ها کوچ خواهند کرد
سر و صدای شان خواهد خوابید
درناها را می گویم
و دلم تنگ خواهد شد
برای سرزمین هایی که ندیده ام

رضا کاظمی
برگردان از آذری: رسول یونان

4+