16 مارس

بهار خواهد آمد و نجات خواهد داد،
پرواز قوهایی را که خوابیده‌اند در یخ.
حالا که رویاها در آرزوی آفتاب
هذیان می‌گویند و
پلک‌های بسته را می‌کوبند،
جیغ پرنده‌ای با بال‌های شکسته را
چه کسی نوازش خواهد کرد؟
 
سمبات بونیاتیان
برگردان از واهه آرمن

1+
 
30 آگوست

در دست های چروکیده ی بوته ی گل سرخ،
می درخشد
گل سرخی که دیر دیده شد،
اگر مقدونی آن را می دید،
لشکرش را می ایستاند و
برای ستایش پیاده می شد.

حیف که اسکندر این گل را ندید،
ممکن بود گل سرخ
او را از این لشکرکشی
به سوی مرگ
باز می ایستاند.

غوکاس سیرونیان
برگردان از واهه آرمن

1+